ព័ត៌មានឧស្សាហកម្ម

  • XCT25L5 ដៃបីបួនបួនប្រាំមិនអាចពង្រីកបានទេ

    បាតុភូតខុសប្រក្រតី៖ ដៃរួមគ្នា XCT25L5 ៣៤៥ មិនអាចលាតសន្ធឹងបានទេ description ការពិពណ៌នាកំហុស៖ XCT25L5 មិនមានសកម្មភាពអ្វីទេនៅពេលដែលលាតសន្ធឹងដៃទាំងពីរហើយបន្ទាប់មកពង្រីកដៃ ៣ ឬ ៤ ឬ ៥ ហើយដៃទាំងពីរលាតសន្ធឹងធម្មតា។ ការវិភាគមូលហេតុនៃការបរាជ័យ: ការបរាជ័យអគ្គិសនី។ ការដោះស្រាយបញ្ហា ...
    អាន​បន្ថែម